REGULAMENT OFICIAL SELECTIA NATIONALA 2022

 

EUROVISION 2022: REGULAMENT SELECTIE NAŢIONALĂ EUROVISION SONG CONTEST 2022

I. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Societatea Româna de Televiziune (SRTV), în calitate de Organizator, drept conferit de către European Broadcasting Union (E.B.U.), organizează anual, sub formă de concurs, Selecţia Naţională pentru Eurovision.

1.2. În anul 2022, finala europeană a concursului Eurovision se va desfăşura în datele de 10, 12 şi 14 mai 2022 în Italia la Torino.

1.3. Selecţia Naţională Eurovision 2022 cuprinde o perioadă de înscriere, preselecţie, semifinală şi finală, etape în urma cărora se va desemna melodia câştigătoare care va reprezenta România la Torino-Italia.

 

II. PERIOADA DE ÎNSCRIERE

2.1. În perioada de înscriere la concurs, 26 noiembrie-19 decembrie 2021 (perioada de transmitere a materialelor prin e-mail), autorii unor creaţii muzicale originale, cetateni români sau străini (muzică şi versuri), care ar putea reprezenta România la Eurovision 2022, sunt invitaţi să se înscrie, depunând următoarele:

a) piesa/înregistrarea audio, în format WAV, pe transfer.ro sau wetransfer.com la adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro, conţinând varianta finală a piesei muzicale şi o versiune negativ, fără voce solist, dar cu backing vocals.

a.1. Informaţii complete despre piesa participantă:

–  Titlul piesei

– Numele solistului /trupei, cetateni romani sau straini o Numele compozitorului (compozitorilor) o Numele autorului (autorilor) versurilor; o Numele producătorului (publisher-ului), dacă există.

a.2. Organizatorul şi membrii secretariatului păstrează confidenţialitatea asupra:

–  Numele compozitorului (compozitorilor);

–  Numele autorului (autorilor) versurilor;

–  Numele producătorului (publisher-ului), dacă există.

b) înregistrare video cu telefonul a piesei cantată a capella precum şi un selfie portet;

c) o declaraţie semnată pe propria răspundere, potrivit modelului din Anexa nr.1 la prezentul Regulament, prin care autorul îşi asumă responsabilitatea că piesa înscrisă în concurs nu a fost adusă la cunoştinţa publicului în condiţiile prevăzute la art.2.7 din prezentul Regulament în tot sau în parte, prin intermediul vreunui suport audio sau video, prin intermediul radiodifuzărilor pe vreun canal de radio sau televiziune public sau privat, naţional sau local, prin intermediul internetului şi nici prin intermediul vreunei reprezentaţii publice (inclusiv concerte) din România sau din străinătate, indiferent dacă a fost înregistrată sau nu oficial pe vreun suport magnetic sau digital şi în nicio altă formă de comunicare publică, precum şi faptul că piesa/melodia nu a fost lansată comercial şi/sau interpretată public (integral sau parţial) înainte de 1 septembrie 2021, este o creaţie originală şi nu afectează drepturile deţinute de terţi;

d) acordul scris între autor şi artistul(ii) interpret(ţi) de a participa la Selecţia Naţională Eurovision 2022, al cărui model îl constituie Anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

e) autorizarea scrisă şi semnată de titularii de drepturi de autor şi conexe-autor/artist/producătorul operei/ proprietarul (ii) înregistrării (audio), potrivit modelului din Anexa nr.3, privind cesiunea drepturilor patrimoniale de autor şi conexe asupra operei, interpretării si înregistrării (master) precum şi obligaţiile privind promovarea concursului.

f) textul piesei în limba în care se cântă şi o traducere în limba română, ad literam, a acestuia, în cazul în care textul este într-o limbă străină;

g) copie după actul de identitate al autorului/autorilor, artiştilor şi al reprezentantului producătorului (dacă este cazul);

h) număr de telefon şi adresa email;

i) dovada achitării taxei de înscriere în concurs (copie după ordinul de plată). Taxa de înscriere în concurs este de 200 lei pentru fiecare piesă depusă şi va fi virată în contul SRTv deschis la BCR sector 1 cu numărul RO69RNCB0072000506070001. Aceasta va fi folosită pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2022.

2.2. Depunerea materialelor menţionate la pct. 2.1. se realizează prin trimiterea unui e-mail la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

2.3. Textul piesei nu trebuie să aibă caracter obscen, politic sau să conţină mesaje publicitare.

2.4. Nu se admit în această fază decât piesele care au fost trimise prin transfer de fişiere pe adresa de e-mail eurovision.romania@tvr.ro, în format WAV. Procedura este considerată încheiată doar după ce expeditorul a primit confirmarea de la aceeaşi adresă.

2.5. Piesele, precum şi interpretările acestora nu pot să depăşească 3 minute, în caz contrar acestea fiind descalificate. Nu sunt admişi mai mult de 6 interpreţi pe scenă. Vârsta interpretului trebuie sa fie minim 16 ani împliniţi cel mai târziu la data finalei internaţionale.

2.6. Niciun material din dosarul de înscriere, inclusiv taxa de înscriere, nu se restituie, indiferent dacă piesa va fi sau nu admisă în etapele ulterioare ale concursului.

2.7. Participanţii la concurs îşi asumă condiţia obligatorie şi eliminatorie ca piesa muzicală (muzică şi/sau text) să fie originală, să nu afecteze drepturi deţinute de terţi, să nu fi fost editată pe niciun suport audio sau video şi să nu fi fost difuzată pe niciun canal de radio, televiziune sau internet sau adusă la cunoştinţa publicului în orice mod, integral sau secvenţial, până la data de 1 septembrie 2021.

2.8. În cazul în care, în orice fază a concursului, vor fi depuse dovezi de către orice terţ cu privire la încălcarea condiţiei obligatorii şi eliminatorii prevăzute la pct. 2.7., respectiva piesă va fi descalificată. Analizarea dovezilor (inclusiv acuzaţiilor de plagiat) se va face de către o comisie nominalizată de către SRTv, în calitate de organizator. Decizia finală aparţine exclusiv SRTv. Răspunderea pentru orice acuzaţii de plagiat şi/sau orice alte prejudicii aduse inclusiv Organizatorului (SRTv), urmare a nerespectării condiţiilor pct. 2.7. aparţine exclusiv Autorului.

2.9. În data de 20.12.2021, centralizarea înscrierilor şi verificarea documentelor depuse se vor realiza de către o Comisie de recepţie la sediul SRTV. Acesta va certifica existenţa/inexistenţa documentelor solicitate de către Organizator, conform Regulamentului Concursului. Rezultatele recepţiei vor fi consemnate într-un proces verbal, asumat de membrii Comisiei.

2.10. In situaţia în care Comisia de recepţie constată ca fiind incompletă documentaţia depusă, cu excepţia înregistrării audio, participantului i se acordă un termen de maximun 24 de ore pentru depunerea/completarea  materialelor. Solicitarea poate fi facută telefonic (sms) şi/sau prin e-mail.

2.11. Nedepunerea/netransmiterea materialelor conform solicitării Comisiei de recepţie în termenul de mai sus duce la descalificarea participantului.

 

III. PRESELECŢIA

3.1. Preselecţia pieselor muzicale va avea loc în zilele de 21 şi 22 decembrie 2021, la sediul SRTv. Fiecare piesa înscrisă în  concurs va fi audiată  de către un Juriu de specialitate, format din 5 membri.

3.2. Numirea membrilor juriului se face de către Organizator (SRTv). Membrii Juriului îşi asumă responsabilitatea condiţiilor desfăşurării concursului şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu aibă niciun fel de interes în legătură cu piesa muzicală, autorii sau cu interpretul, de natură a afecta imparţialitatea în exercitarea votului;

b) să completeze un formular în care să confirme că se vor conforma instrucţiunilor de vot din prezentul Regulament, precum şi o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să voteze independent.

3.3. Fiecare membru al Juriului va primi o fişă de jurizare, cuprinzând titlul melodiei şi interpretul, Organizatorul respectând confidenţialitatea autorilor. Membrii juriului vor afla după încheierea jurizării autorii pieselor intrate în concurs (compozitor şi textier).

3.4. Dintre toate piesele înscrise în concurs, în faza de preselecţie, Juriul  de specialitate va selecţiona, pentru  prima etapă a  semifinalei , pe baza notării de la 1 la 10, un număr de 45 piese, după următoarele criterii:

a) forma muzicală a pieselor, urmărindu-se dezvoltarea temei melodice, armonizarea acesteia precum şi elementele ritmico-melodice care să confere o construcţie muzicală adecvată;

b) realizarea aranjamentului orchestral al melodiilor din punctul de vedere al scriiturii;

c) inventivitatea şi originalitatea temelor muzicale;

d) diversitatea stilistică a melodiilor din concurs;

e) calitatea soundului şi a interpretării vocale.

3.5. Artistul nu poate interpreta decât o singură piesă înscrisă în concurs şi nu poate fi înlocuit pe durata concursului. Un compozitor poate avea mai multe piese în concurs, dar interpretate de artişti diferiţi.

3.6. În caz de balotaj, câştigă piesa care are cele mai multe note de 10. Dacă şi atunci se constată egalitate, se iau în calcul cele mai multe note de 8 şi tot aşa, până când se poate face departajarea.

3.7. Membrii Juriului trebuie să semneze atât propria fişă de jurizare, cât şi procesul verbal întocmit după determinarea exactă, în etapa preselecţiei, a celor 45 de piese care vor intra în prima etapă a semifinalei.

3.8. Piesele selectate vor fi anunţate pe site-urile SRTv, rezultatele fiind de asemenea trimise spre publicare şi în presa centrală, cel târziu la data de 23 decembrie 2021.

3.9. În cazul în care, din motive obiective, un compozitor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru se va face printr-o cerere oficială, semnată şi scanată, depusă la secretariatul concursului, prin email la adresa: eurovision.romania@tvr.ro, în maxim 24 de ore din momentul anunţării. În situaţia în care cererea de retragere a piesei nu este comunicată SRTv în termenul de 24 de ore mai sus menţionat, devin aplicabile dispoziţiile art.6 din Anexa nr. 2.

3.10. Eventualele contestaţii se primesc, prin email la adresa: eurovision.romania@tvr.ro, în termen de 24 de ore de la comunicarea prin publicare a rezultatelor etapei preselecţiei. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Comisia de contestaţii, formată din 3 persoane dintre care una Preşedintele Juriului de specialitate,. Comisia de contestaţii va analiza, întocmi şi comunica un răspuns scris, prin posta electronică sau pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare a fiecărei contestaţii este de 2 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

3.11. Autorii şi interpreţii pieselor selectate pentru etapa semifinală, se obligă să încheie cu SRTv un contract prin care să fie detaliate, printre altele, obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al cumunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Eurovision 2022.

 

IV. SEMIFINALA:

4.1. Semifinala Selecţiei Naţionale se derulează în perioada 5 – 12 februarie 2022 şi are doua etape:

a) prima etapa constă în organizarea unei sesiuni de jurizare şi vot în perioada 5-10 februarie 2022;

b) cea de-a doua etapă constă în organizarea unui show-ului de televiziune transmis în direct din studiourile SRTv în data de 12 februarie 2022.

A. În prima etapa a semifinalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2022, respectiv în perioada 5-10 februarie 2022,  vor participa toate cele 45 de piese rezultate din etapa preselecţiei.

 

4.2. În urma difuzării celor 45 de piese muzicale pe canalele SRTv, conform grilei de programe aprobate şi a postării lor în mediul online (pe canalul de Youtube al SRTv), piesele participante vor fi jurizate de către Juriul de specialitate si votate online de către  public.

4.3. Juriul de specialişti va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată câte unei piese. Procesul de jurizare se încheie cu un clasament din care primele 15 piese se califică pentru a doua etapă a semifinalei.

4.4. În caz de balotaj, piesa câştigătoare va fi aceea care a obţinut de cele mai multe ori 12 puncte din partea juriului. Dacă situaţia de egalitate se menţine, se vor lua în considerare cele mai multe note de 10, respectiv 8 s.a.m.d.

4.5. Fiecare membru al Juriului de specialitate va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe documente pe care le va transmite electronic la secretariatului juriului până în data de 9 februarie ora 20.00.

4.6. Tot în acestă etapă, publicul din mediul online votează piesele participante pe contul de Facebook Eurovision Romania, în intervalul 9 februarie, ora 20.00 – 10 februarie, ora 20.00.

4.7. Organizatorul postează în mediul online tabelul cu toate piesele participante, în ordine alfabetică. Fiecare utilizator de cont are dreptul să voteze o piesă, o singură dată.

4.8. Votul publicului online se încheie în data de 10 februarie la ora 20.00, având ca rezultat un clasament din care primele 5 piese se califică pentru a doua semifinală.

4.9. In situaţia în care între piesele calificate prin votul publicului se afla piese calificate în urma jurizării desfăşurate conform pct. 4.3. şi 4.4., clasamentul se modifică până când piesele muzicale nu coincid/suprapun.

 

B. In cea de-a doua etapă a Semifinalei Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 vor participa 20 de piese.

4.10. În data de 12 februarie 2022 se organizează un show de televiziune în cadrul căruia concurenţii vor interpreta live piesele calificate pentru acestă etapă, cu negativ, care poate să conţină backing vocals şi efecte vocale computerizate.

4.11. In urma interpretării live, Juriul de specialitate aflat în studio, va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată câte unei piese. Procesul de jurizare se încheie cu un clasament din care primele 10  piese se califică pentru etapa Finală.

4.12. În caz de balotaj, piesa câştigătoare va fi cea care a obţinut de cele mai multe ori 12 puncte din partea juriului de specialisti. Dacă situaţia de egalitate se menţine, se vor lua în considerare cele mai multe note de 10, respectiv 8 s.a.m.d.

4.13. Fiecare membru al juriului de specialişti, inclusiv preşedintele, va semna fişa de jurizare şi procesul verbal de jurizare pe care le va preda la încheierea show-ului de televiziune, secretariatului juriului.

 

V. FINALA:

5.1. Etapa finală a Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 va avea loc în data de 5 martie 2022 şi constă în organizarea unui show de televiziune în cadrul căruia concurenţii vor interpreta live piesele calificate pentru acestă etapă, spectacol tv care se va transmite în direct din studiourile SRTv sau din alta locaţie, conform deciziei Organizatorului.

5.2. Fiecărei piese i se va aloca un număr de concurs, care se va afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.

5.3. Desemnarea piesei câştigătoare se realizează în urma procesului de jurizare şi al votului telespectatorilor (prin sms.), astfel:

5.3.1. Procesul de jurizare se desfăşoară conform procedurii prevăzute la pct.4.11 – 4.13. din prezentul Regulament.

5.3.2. Votul telespectatorilor constă în transmiterea unui sms cu un mesaj text conţinând numărul de concurs al piesei preferate, din momentul „START VOT” şi până la momentul „STOP VOT”.  Telespectatorii vor putea vota de pe acelaşi număr de telefon pentru una sau pentru mai multe piese, dar numai o singură dată pentru fiecare piesă.  fiecărei piese i se alocă un număr de puncte, astfel:  numărul de sms –uri primit de piesa respectivă împărţit la cel mai mare număr de sms-uri primite de o piesă înmulţit cu 12 puncte. Din rezultat se păstrează întregul şi două zecimale. Rezultatul final se adună cu numărul de puncte obţinute pentru aceaşi piesă de la juriu.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula voturile generate ca urmare a exploatării frauduloase a reţelelor de telefonie mobilă.

5.3.3. Organizatorul realizează un clasament al pieselor prin însumarea punctelor obţinute de la membrii juriului conform pct.4.11 – 4.12 cu punctele obţinute conform 5.3.2 de la votul publicului.

 

5.4. Piesa câştigătoare a Selecţiei Naţionale pentru Eurovision 2022, va fi cea care obţine cel mai mare număr  de puncte, calculate conform pct. 5.3.3.

5.5. Anunţarea şi afişarea rezultatelor se va face atât în cadrul spectacolului organizat în finala Selecţiei Naţionale, cât şi în mediul online, pe contul de Facebouk Eurovision România şi pe site-ul http://eurovision.tvr.ro.

5.6. Pentru a asigura corectitudinea procesului de jurizare şi votare în toate etapele Selecţiei Naţionale Eurovision 2022, SRTv va apela la serviciile unui notar public.

5.7. Contestaţiile se primesc prin email la adresa eurovision.romania@tvr.ro, în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatului etapei finale. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de contestaţii formata din 3 persoane din care una reprezentantul firmei de televot. Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

 

VI. LIMITĂRI ȘI REZERVĂRI

6.1. Pe durata participării la concursul Eurovision (faza naţională şi faza internaţională):

a) echipa artistului poate fi sprijinită de către echipa SRTv pentru a transpune pe scenă, în cele mai bune condiţii, conceptul de show al piesei sale. Prestaţia artistică trebuie să respecte indicaţiile regizorului SRTv;

b) nici artistul interpret, nici compozitorul nu pot încheia niciun contract cu terţii privind drepturile cedate SRTv.

6.2. Pe perioada desfășurării etapei internaționale a concursului (semifinala și finala internațională), managementul artistului are obligaţia să respecte priorităţile şi condiţiile impuse de SRTv şi ţara care găzduieşte concursul internaţional ESC 2022 în ce privește promovarea, pregătirea participării şi prestaţia acestuia la etapa internaţională ca reprezentant al României.

6.3. Organizatorul suportă cazarea şi transportul participării artistului la etapa internaţională ca reprezentant al României, în limita unui numar de maximum 8 persoane.

 

VII. ALTE DISPOZIŢII

7.1. Prin înscrierea în concursul internaţional, după finalizarea Selecţiei Naţionale, autorii şi interpreţii melodiei câştigătoare se obligă să încheie un contract cu SRTv prin care să fie detaliate obligaţiile de ordin editorial, artistic, organizatoric, al cumunicării publice şi al conduitei în legătură cu participarea la Concursul Internaţional Eurovision 2022 desfăşurat în datele de  10, 12 şi 14 mai 2022, în Italia, la Torino. Nesemnarea de către autori/artişti şi titulari de drepturi asupra melodiei participante a contractului privind participarea la finala naţională sau internaţională constituie motiv de descalificare a melodiei din concurs.

7.2. Toţi artiştii şi ceilalţi deţinători de drepturi se obligă să autorizeze folosirea, reproducerea, tipărirea şi publicarea numelor lor, imaginilor, a vocilor, fotografiilor şi biografiilor lor în contextul promovării, difuzării, şi/sau exploatării comerciale a spectacolelor prin toate mijloacele şi prin orice canal media, fie din cele cunoscute acum, fie din cele ulterioare, pe o perioadă nelimitată de timp. Aceasta implică şi folosirea fotografiilor şi a oricăror alte materiale audio şi video de la conferinţele de presă, sau făcute la repetiţii şi în culise, pentru compilaţii DVD, site-urile SRTv, ale Eurovision sau partenerilor oficiali ai acestora, precum şi a oricărui alt produs media SRTv sau Eurovision.

7.3. Artiştii sunt obligaţi să participe la conferinţele de presă organizate de SRTv şi EBU. Artistul (artiştii) câştigător(i) sunt obligaţi să participe la conferinţa oficială de presă de după preselecţie, finala naţională şi cea internaţională, la emisiuni de promovare realizate de SRTv cu prioritate, să stabilească de comun acord cu Organizatorul participarea sa la orice program difuzat pe oricare alt canal media şi să autorizeze folosirea oricărei înregistrări pe orice canal media (inclusiv Internet) fără limitări în timp şi teritoriu.

7.4. Pentru participarea la etapa Internaţională, vor fi respectate prevederile Regulamentului International EUROVISION SONG CONTEST 2022, inclusiv condiţiile şi măsurile de siguranţă privind prevenirea şi combaterea răspândirii infecţiilor cu SARSCOV-2  impuse de ţara care găzduieşte Concursul Internaţional  ESC 2022.

7.5. Nerespectarea dispoziţiilor 7.4. de către câştigătorul Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 constituie motiv de descalificare a piesei din concurs, situaţie în care Organizatorul are dreptul de a declara câştigătoare  următoarea clasată conform pct. 5.3.3.

7.6. Prezentul Regulament, împreună cu cele 3 Anexe ale sale, Regulamentul Internaţional EUROVISION SONG CONTEST 2022, precum şi alte informaţii despre concurs se afişează pe site-ul eurovision.tvr.ro, cu link către website-ul oficial al EUROVISION SONG CONTEST 2022 (eurovision.tv).

7.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament, informând participanții în timp util.

sursa: http://eurovision.tvr.ro/2021/eurovision22-regulament_34288.html
 

Leave a Reply